CONTACT US

发布时间:2009-05-25 字体大小 T |T

Name Position Tel Email
Zhijuan Dong Office administrator 8915029 dongzhijuan@lzu.edu.cn
Yuanyuan Zhang Vice office administrator 8915092 zhangyy@lzu.edu.cn
Yingying Kang  Finance 8915211 kangyy@lzu.edu.cn
Xuerui Shi Teaching secretary 8915023 shixr@lzu.edu.cn
Seng Li Graduate counsellor 8915023 lisen@lzu.edu.cn
Dou Li Postgraduate Secretary  8915092 lid@lzu.edu.cn
Jiang Tao Workers 8915023 taoj@lzu.edu.cn