Leadership

发布时间:2009-05-25 字体大小 T |T
0
Name Position Tel Email
Rui Wang Executive Dean 8912567 wangrui@lzu.edu.cn
Mingzhou Guo Secretary  8915026 gmz@lzu.edu.cn
Zheng Xu Deputy secretary 8915030 xuzh@lzu.edu.cn
Min Li Vice-Dean 8915021 limin@lzu.edu.cn
Yanfeng Song Vice-Dean 8915898 songyanfeng@lzu.edu.cn
Xuebin Liu Vice-Dean 8915036 liuxb@lzu.edu.cn
Zhongke Yuan
Community Organizers
8915083 yzhk@lzu.edu.cn